شورا نگهبان آمریکا چطور عمل میکند؟

62

فصل ۱ برنامه بدون توقف | گفتگو با حسن رحیم پور ازغدی پیرامون قانون شورای نگهبان و مقایسه آن با قوانین انتخاباتی آمریکا.