شهر لیشنوپینگ - کشور سوئد

197

شهر لیشنوپینگ با ۴۲.۱۶ کیلومترمربع مساحت در مرکز کشور سوئد در ایالت استرگوتلند قرار دارد.

germany1974
germany1974 178 دنبال کننده