پسماند خطرناک

77

طرح توزیع جعبه های ایمن جهت ذخیره سازی پسماند ویژه خانگی همزمان با تبلیغات شهری به صورت فراگیر در شهر اصفهان در حال اجرا می باشد