سریعترین پیت استاپ های گرندپری فرانسه 2019

167

فرمول یک ایران - سریعترین پیت استاپ های گرندپری فرانسه - رابرت کوبیتسا از تیم ویلیامز