آموزش تکنیک پا ، قسمت پنجم

49

از سری آموزش های کمپانی ویگتور. در این قسمت به آموزشِ قسمت دومِ حرکت در زمین برای پوشش کل زمین در شش نقطه پرداخته میشود. با زیرنویس فارسی