کلیپ عروس جمعیت _ شعر و صدا هوشنگ ملکی

125

متولد 1352 کرج برخی از آثار او : شانه به سرهای ژولیده 1382 مبدأ تاریخ پرستوها 1382 روحی با انگشتر عقیق 1394 بعضی از سفیدها اسب اند بعضی از سفیدها شعرند ِ مجموعه شعر کاسیت 1395 و برخی از آثار و نشر الکترونیکی وی : نوشتن با سه انگشت زخم _ ماریا ماریاست_ دومینو _باله فارسی _ چاه _ و ..

۱ ماه پیش