چرا دهه پنجاه اوج تصنیف سازی بود؟

192

دوربین روزنامه گفت و گوی محمد مهدی سیار با صبح نو چرا دهه پنجاه اوج تصنیف سازی بود؟