کلیپ عاشقانه امام زمان

498

یا امام زمان! به «تو» اقتدا می کنم در نمازی ، که برپاست پیوسته از روز اول ، نمازی که قد قامتش را علی گفت ، نمازی که نشکسته از روز اول ... به تو اقتدا می کنم در نمازی ، که در قلب میدان حسینِ علی بست، که هر رکعتش را امامی بپا داشت، که فرق علی را شکستند و نشکست ... به تو اقتدا می کنم در نمازی، که برپاست پیوسته تا تو بیایی ... صدا میزنم من تو را یوسف من ... عزیزم کجایی؟ ... عزیزم کجایی؟ ...

جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزار دنبال کننده