علم کشی در عصر اربعین ۹۸ در هیئت عزاداران حسینی بروات

254

عام کشی هیئت عزاداران حسینی بروات مرحوم برقی شهرستان بم استان کرمان