نامزدهای جایزه پوشکاش 2019

162

جایزه پوشکاش هر ساله به بازیکنی که زیباترین گل را در دنیای فوتبال به ثمر برساند ، اهدا میشود .