افتتاحیه نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی

150

افتتاحیه نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان