آیین های سنتی در زمستانهای همدان_بحث کارشناسی در تلوزیون

95

در برنامه صبحگاهی "امروز" از سیمای همدان با حضور بهرام ترکمان، استاد فرهنگ عامه و زبان و ادبیات فارسی درباره آیین های سنتی در زمستانهای همدان بحث شد.