دوران (قسمت 21) | بررسی انقلاب کوبا

273

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب کوبا گفتگو می شود