معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از شهرک سلامت اصفهان بازدید کرد

71