جوجه یکروزه بوقلمون برنز انگلیس

829

نگهداری جوجه های تازه از تخم بیرون آمده جهت پرورش. جوجه ها از نژاد برنز انگلیس میباشند. خرید و فروش تخم نطفه دار و جوجه های یکروزه و یکماهه بوقلمون برنز امریکا 09057134305