نبرد تانوس و دارک ساید - دو سوپر ویلن - کی قوی تره؟

541

در این ویدیو نبرد تانوس و دارک ساید را به نمایش میگزاریم نبرد دو سوپر ویلن دو ابر ویلن دو آنتاگونیست فوق العاده خفن و دو فردی که حریف میتلبند.