روز چهارم استاد مهرداد اسکویی کارگاه مستند سازی

228

دومین دوره کارگاه های سینمای حرفه ای روز چهارم استاد مهرداد اسکویی کارگاه مستند سازی ۳ شهریور ۱۳۹۷ سنقر