صحبت های جناب آقای میلاد صنعتی دانش آموخته موسسه آموزش عالی حکیم طوس

249

صحبت های جناب آقای میلاد صنعتی دانش آموخته موسسه آموزش عالی حکیم طوس رتبه 43 روانشناسی تربیتی کنکور ارشد سال ۹۸ پذیرفته شده در دانشگاه شیراز