لوازم زندگی آسیب دیدگان

75

امیدواریم بازسازی واحدهای مسکونی در کوتاهترین زمان انجام شود لوازم زندگی آسیب دیدگان از سیل باید سریعتر و در حد متعارف تامین شود