نشست مشترک میراث فرهنگی استان با اعضای شورای اسلامی خوی

35