دولتی که حتی وزرایش هم جاسوس بودند!

342

روایت حسن رحیم پور ازغدی از خیانت دولت غربگرای موقت در برنامه بدون توقف کارگردان حسن حبیب زاده | مجریان: الیاس قنبری، توحید عزیزی،میکائیل دیانی، علیرضا سمیعی و محمدرضا وحیدزاده.

u_6207118

u_6207118

2 ماه پیش
چهل سال اغماض قابل تحمل نيست اموال غارت شده مردم توسط توليد كنندگان تحريم و تورم پنهان شده در لباس بستگان حاكم و مذهب و بايد بنفع ملت تصرف شوند اين أفراد چندين برابر اجنبى بر ايرانيان ظلم كرده اند بديهى است خلاء قانون يا ضعف و تعلل در اجراى حكم اين أفراد را جرى و باعث اشاعه و فرار سرمايه از ايران شده و مردم را ناميد ميكند