برداشت برنج به صورت مکانیزه

91

برداشت برنج به صورت مکانیزه با استفاده از کمباین در یکی از مزارع شهرستان نور، در مزرعه نمایش داده شده از کمترین مقدار کود شمیایی و سموم شمیایی ممکن استفاده شده است. در این مزرعه بیشتر از کودهای اورگانیک تولید شده توسط شرکت های معتبر بهره گرفته شده است

دنوچ
دنوچ 0 دنبال کننده