تیزر گفتگو با آقای الکسیس باندریچ وگا سفیر کوبا در ایران

273

برنامه تلویزیونی سفیران به بررسی تعاملات جمهوری اسلامی با سایر کشور ها در گفتگو با عالی ترین مقام کشور مورد نظر در ایران می پردازد. سفیران در دفتر خود سفیران، جایی که تا کنون کمتر دیده شده است در فضای صمیمانه به گفتگو می نشینند. این برنامه گفتگو با آقای الکسیس باندریچ وگا سفیر کوبا در جمهوری اسلامی ایران تهیه کننده و مجری: عبداله عبدی