شرایط پیش بینی کننده اعتیاد در افراد Predisposing factors to Addiction

196

در این بخش در مورد خصوصیات و عواملی که فرد را مستعد اعتیاد می کند،صحبت می شود.