جشنواره موشن گرافیک

159

پنجمین جشنواره هنر مقاومت و اولین دوره جشنواره موشن گرافیک با شعار "چهل سال ایستادگی"