دوران (قسمت 10) | بخش سوم بررسی انقلاب کبیر فرانسه

697

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب فرانسه گفتگو می شود