ازگربه های آسیب دیده نگهداری کنیدآنهااین لطف شماراباعشق الهی خودجبراان خواهندکرد

432
helenrose110
helenrose110 323 دنبال‌ کننده

از گربه های آسیب دیده نگهداری کنید آنها این لطف شما را با عشق الهی خود جبران خواهند كرد !! حیواناتی که دچار نقص عضو هستند، از عهده‌ی کارهای خودشان بر مى آيند!! درست مثل ما انسان‌ها تنها کافیه كمى حوصله کنید و بهشان فرصت و عشق دهيد!! عشقی که شما به آنها هدیه ميدهيد، بهشان انگیزه و قدرت ميدهد....

helenrose110
helenrose110 323 دنبال کننده