سیستم نجات آتش نشانی

67

تجهیز آسانسوری برای نجات افراد در ساختمان های بلند در هنگام آتش سوزی