معاف شدن تمام مدال آوران جهانی و آسیایی از سربازی

188

خبر جالب معاف شدن تمام مدال آوران جهانی و آسیایی از خدمت سربازی.