پترا - اردن

343

تبریز امروز: پترا شهر قدیمی کنده کاری شده بر روی صخره های سرخ در اردن است ؛ معماری ان اعجاب انگیز و ترکیبی از المان های هلنی و سنت های محلی ساخته شده است.