اشتغال مطلوب در دستور کار حرفه ای ها

71

حمایت از دانشجویان فنی و حرفه ای برای رسیدن به اشتغال مطلوب در دستور کار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است. منبع: شبکه خبر