دوران (قسمت 1) | انقلاب صنعتی

1,881

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی انقلاب صنعتی گفتگو می شود