فیلمبرداری هوایی ۳۶۰ درجه از کورنوال - انگلستان

158

کورنوال شهرستانی در جنوب غربی انگلستان است که در لغت به معنای ساکنان تپه و غریبه هاست. «پال پارکر» اهل سنت ایوس –کورنوال- فیلمبرداری هوایی ۳۶۰ درجه پانورومایی از کورنوال انجام داده است.