سخنوری فن بیان اصول و فنون مذاکره سخنوران

6,184

سخنوری فن بیان اصول و فنون مذاکره دکتر حسینیان www.sokhanvaran.org