زنبورها زیر سقف خانه‌ای در استرالیا ۵۰ کیلوگرم عسل تولید کردند

327

زنبورها زیر سقف خانه‌ای در استرالیا ۵۰ کیلوگرم عسل تولید کردند/یورونیوز

تازه شو
تازه شو 39 دنبال کننده