آموزش اصلاح خطوط افقی و عمودی در عکس ها در سه ثانیه

863

خطوط چارچوب عکس های شما را تشکیل می دهدند و به آن معنی و عمق می بخشند ، در بین همه خطوط ، خطوط افقی و عمودی جزو مهم ترین خطوط در تعادل بخشیدن به عکس های شما هستند

بن آرتیک مووی

بن آرتیک مووی

1 سال پیش
عالی استاد