انیمیشن آموزش ساعت و دقیقه برای کودکان

298

این ویدیو، ادامه ویدیوهای قبلی آموزش ساعت و آموزش دقیقه است.