تبر در برابر نوشابه های کوکاکولا

890

در این ویدیو سعی داریم با تبر نوشابه های کوکاکولا را از وسط نصف کنیم و ببنیم بعد از ضربه تبر چه اتفاقی برایشان می افتد پس با ما همراه باشید.