قدرت آمریکایی ها در حد زبان درازشان نیست

928

نفت را به فروش می رسانیم؛ قدرت آمریکایی ها در حد زبان درازشان نیست