پیام صلح و دوستی روحانی به جهان

770

پیام صلح و دوستی روحانی به جهان جهان دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت، اگر صلح آرمان شماست.

نامه نیوز
نامه نیوز 980 دنبال کننده