آرزوی سلامتی برای آسیب دیدگان سیل

169

آرزوی سلامتی برای همه ی مردم دنیا وآسیب دیدگان سیل ایران عزیز برای پیشگیری از وقوع سیل، درخت بکاریم