نماهنگ صد عن سبیل الله

172

بیانات رهبری در دیدار با کارگزاران حج سال ۹۷: هیچ کس نباید از انجام مفاهیم حج و نکات آن جلوگیری و ممانعت کند. (مراسم برائت از مشرکین)