وزیر ارتباطات در شبکه های اجتماعی با مردم مراوده دارم

15

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید: به سامانه 195 اکتفا نکرده ام و در برخی شبکه های اجتماعی عضو هستم و با مردم مروده دارم تا بر اساس نظرات و پیشنهادات آنها وزارت خانه را اداره کنیم.

۱ ماه پیش
#