اقدامات قبل از جراحی پروتز سینه

309

این جراحی با بیهوشی انجام می شود و فرد حتماً باید ناشتا باشد./ اگر مراجع دارای بیماری خاصی می‌باشد یا داروی خاصی مصرف میکند حتما با پزشک خود مطرح کند.