روز ملی کیفیت

13,354

هر ساله در روز هجدهم ماه آبان مراسمی برای یادآوری مفهومی مهم به نام کیفیت برگزار می شود. روز ملی کیفیت، بهانه ای است برای این که از آپدیت ترین، شاخص ترین و به طور کل بهترین سازمان های ایرانی http://mahak.info/B6Ura