گزارش سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان بوشهر

379

سفر مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان بوشهر