حفظ امنیت تنگه هرمز

713

دنیا باید از سپاه بخاطر حفظ امنیت تنگه هرمز سپاسگزار باشد / توقیف کشتی متخلف انگلیسی از سوی سپاه قدرتمندانه، دقیق و حرفه‌ای بود