بررسی اشتغال توان یابان توسط خانم پناهی مدیر عامل رعد

1,070

بررسی "اشتغال افراد دارای معلولیت" توسط خانم پناهی مدیر عامل مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در برنامه مشاور شبکه آموزش