دوران (قسمت 19) | بخش دوم بررسی انقلاب چین

177

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب چین گفتگو می شود