آموزش دوخت "چهل تیکه دوزی با طرح بلوک ستاره" - شیراز

848

طرز دوخت چهل تیکه دوزی با طرح بلوک ستاره در برنامه کاشانه مهر شبکه فارس.